Xem game trc entertainment d liêu cua ban vi inh dang co iêu kiên, biêu ô thu nho hoc biêu ô va a entertainment ra la chon cua ban chi vi môt lân bâm chuôt.
Phân tích d liu mnh m To PivotTable phù hp vi d liu ca bn Chn c trng phù hp tóm tt d liu ca bn trong mt báo cáo PivotTable có th là cooper mt vic khó khn.
Tìm service ô trùng nhau.
Chúng tôi không chu trách nhim v nhng phát sinh (nu có) trong quá trình cài t và s bentley dng do phn mm này gây ra, vntools bn có th chi tit ni full dung ti mc "iu khon".Dùng Danh sách Trng to các loi PivotTable khác nhau To b trí ca PivotTable s portugues dng mt bng hay nhiu bng bng cách dùng cùng mt Danh sách Trng.Ch cn bm vào portugues nút Power View trên ribbon tìm hiu chi tit v d liu ca bn bng các tính nng trình bày, trc marbles quan hóa, khám phá d liu mang tính tng tác cao, mnh m và d áp dng.Tôi ã có ln trao i vi tác gi qua email khi có dp i công tác ti.Nhúng d liu trang tính vào mt website chia s mt phn trang tính ca bn trên web, bn ch cn nhúng nó vào website.Chuyn portugues s thành ch trong Excel.Phiên bn cho Office 2013.Power View cho phép bn to và tng tác vi biu, slicer và các công c trc quan hóa d liu khác trong mt trang tính duy nht.Trong portugues Excel stick 2013 mi s làm vic có ca s riêng, giúp bn d làm vic hn cùng lúc trên hai hoc nhiu s làm vic.Bm vào nút to, tròn góc nh bên trái màn hình (i vi Word 2007 ) hay Flie (i vi Word 2010, 2013).Hãy th dùng tính nng này khi bn to biu t u calendar ti cui.VnTools Excel v2, funny ôi iu v tác gi vnTools excel là công c tuyt vi chuyn s thành ch trong excel.Các tính nng hàng u cn tìm hiu. Vi ê xuât vê biêu ô, Excel ê xuât nhng biêu ô phu hp nhât cho d liêu cua ban.

Excel giúp bn d dàng lu các s làm vic vào mt v trí trc tuyn ca riêng bn, nh OneDrive min phí hoc dch v Office 365 ca t chc.
VnTools Excel giúp bn c lc trong các công vntools cho excel 2013 vic.